خانم فرزانه خورموجی                                                                             تلفن داخلی : 332

 

  مسئول واحدآموزش ضمن خدمت 

   شرح وظایف مسئول آموزش ضمن خدمت 

سوپر وايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت هاي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامائي مركز آموزشي را بعهده دارد
شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول مديريت بشرح زير مي باشد :
تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت )
تعيين نيازهاي آموزشي ( مددجو و خانواده ، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامائي و كاركنان جديد الورود )
تعيين اولويتهاي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي
اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري ومشاركت ساير گروهها
تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخشهاي مرتبط
تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي خدمات پرستاري و مامائي مورد نياز مددجويان
هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري و مامائي
پيشنهاد تهيه كتب ، مجلات ، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامائي
تشكيل كميته آموزش پرستاري
هماهنگي جهت تشكيل و شركت در كلاسهاي آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط
پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي
همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نياز سنجي آموزشي كاركنان و مددجويان
همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت در امر آموزش
همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش
برنامه ريزي و شركت فعال در سمينارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاري و مامائي
ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ( به شكل كنفرانس ، جزوات / پمفلت و ... )
همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي
هدايت و آموزش كاركنان در راستاي :
        الف – حسابرسي كيفي خدمات پرستاري
        ب – ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات 
        ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده
 هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط
 هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها ، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان
 ثبت و گزارش و پاسخگويي كليه فعاليت هاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري
 كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب
 كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها
 ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق :
 كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده
 بررسي رضايتمندي مددجويان
بررسي رضايتمندي كاركنان پرستاري
 كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري ( در شيفت ها ي مختلف ) در برنامه هاي آموزشي براساس سرانه آموزش پرستاري
 مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان
 شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط پرستاري

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-28 11:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ