مسئول بهبودکیفیت : خانم الهام امین                           تلفن داخلی : 501          

                                           کارشناس اعتباربخشی:خانم الهام سلیمانی                                

 شرح وظایف کارشناس بهبودکیفیت
                                                                            
trash.pngکمیته های بیمارستان                         
                                                         
pdf1.pngفرایندهای بیمارستان  pdf1.pngگواهینامه اعتبار بخشی ملی                  
                                                                              
pdf1.png اقدامات برجسته بیمارستان امیر pdf1.pngفرایندارتقا یافته عمومی ومشترک
 
pdf1.png فراینداختصاصی ارتقا یافته امیر

 pdf1.pngفرم اطلاعاتی ارزشیابی عملکرد استانداری
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-14 12:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ