بیمارحق دارد در اسرع وقت درمان ومراقبت مطلوب،موثر و همراه بااحترام کامل رابدون توجه به عوامل نژادی،فرهنگی ومذهبی ازگروه درمان انتظارداشته باشد  

 

بیمارحق داردمحل،پزشک،پرستار و سایر اعضای گروه درمان رادرصورت تمایل بشناسد

 

بیمارحق دارددرخصوص مراحل تشخیص ،درمان وسیرپیشرفت بیماری خوداطلاعات ضروری راشخصا و درصورت تمایل ازطریق یکی ازبستگان ازپزشک معالج درخواست نمایدبه طوری که درفوریت های پزشکی این امر نباید منجربه تاخیر در ادامه درمان یاتهدیدجانی بیمارگردد

 

بیمارحق دارددرصورت تمایل شخصی وعدم تهدیدسلامتی آحادجامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خودازخاتمه درمان را اعلام ویابه دیگرمراکزدرمانی مراجعه نماید

 

بیمارحق داردجهت حفظ حریم شخصی خودازمحرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی،نتایج معاینات ومشاورهای بالینی،جزدرمواردی که براساس موازین قانونی ازگروه معالج استعلام صورت می گیرداطمینان حاصل نماید

 

بیمارحق دارد از رازداری پزشک ودیگراعضای تیم معالج برخوردارباشد لذاحضور بالینی افرادی که مستقیمادر رونددرمان شرکت ندارندموکول به کسب اجازه بیمارخواهدبود

 

بیمارحق داردازدسترسی به پزشک معالج ودیگراعضای اصلی گروه معالج درطول مدت بستری،انتقال،وپس ازترخیص اطمینان حاصل نماید

 

بیمارحق داردباکسب اطلاع کامل،ازنوع فعالیت های آموزشی وپژوهشی بیمارستان،که برروندسلامتی ودرمان اوموثرندتمایل ورضایت شخصی خودبه مشارکت درمانی را اعلام ویادرمراحل مختلف پژوهش ازادامه همکاری خودداری نماید


بیمارحق دارددرصورت اعزام وادامه درمان درسایرمراکزدرمانی،قبلا ازمهارت گروه معالج،میزان تعرفه هاو پوشش بیمه خدمات درمرکزدرمانی مقصدمطلع گردد 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-28 21:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ