بیمهدرصدفرانشیزسرپاییدرصدفرانشیزبستریدرصدیارانهتخفیف یارانه بستری
خدمات درمانی کارکنان دولت(مهر)30%10%90%4%
 خدمات درمانی کارکنان دولت(ارجاع) 30% 5% 90% 2%
 خدمات درمانی خویش فرما(مهر) 30% 10% 90% 4%
 خدمات درمانی خویش فرما(ارجاع) 30% 5% 90% 2%
 خدمات درمانی روستایی(مهر) 30% 10% 90% 4%
 خدمات درمانی روستایی (ارجاع) 30% 5% 90% 2%
خدمات درمانی درمانی سایراقشار(مهر)  30% 10% 90% 4%
 خدمات درمانی سایراقشار(ارجاع) 30% 5% 90% 2%
 بیمه سلامت(مهر) 30% 10% 90% 4%
 بیمه سلامت (ارجاع) 30% 5% 90% 2%
کمیته5%10%90%4%
کمیته(موردی)30%090%0
 کمیته 10%100% 90% 0

بیمهدرصدفرانشیزسرپاییدرصدفرانشیزبستریدرصدیارانهتخفیف یارانه بستری
تامین اجتماعی30%10%90%4%
 تامین اجتماعی بیماران خاص0000
 تامین اجتماعی وب خالص0100% 90%0
تامین اجتماعی فوتی 30%0 90%0
تامین اجتماعی مستمری بگیر 30% 5% 90% 2%
نیروهای مسلح جانبازان00 90%0
نیروهای مسلح بستری 10%0 90%0
نیروهای مسلح (سرپایی)10% 10%100% 90%0
نیروهای مسلح بیماران خاص 10%0 90%0
نیروهای مسلح سربازوظیفه 10%0 90%0
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-30 23:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ