خانم الهام امین                                                                                                 داخلی : 501

   
 مسئول بهبود کیفیت

 شرح وظایف مسئول بهبود کیفیت

  برنامه ریزی واجرای پایش مستمرومنظم واجرای بهبودکیفیت وارتقای ایمنی بیمار 

 پیگیری درخصوص ایجادنظام جامع مدیریت خطر 

 پیگیری درخصوص ایجادنظام گزارش دهی خطاهای پزشکی 

 پیگیری درخصوص ایجادنظام یادگیری وبه اشتراک گذاری درس های آموخته شده 

  پیگیری درخصوص نظام رسیدگی به شکایات ورضایت سنجی 

 انجام ممیزی بالینی بامشارکت صاحبان فرایند 

  شناسایی چالش هاومشکلات موجوددرمسیراجراوپیشرفت برنامه های بهبودکیفیت 

 پیگیری مصوبات کمیته حاکمیت بالینی بیمارستان 

  برنامه یزی وبرگزاری دوره های آموزشی درخصوص اصول واهداف ومباحث پیشرفته 

 ثبت ونگهداری مستندات اجرای برنامه 

  ارائه گزارشات مدون-به صورت ماهایانه-به معاونت درمان دانشگاه 

 

 

  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-9-21 16:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ