خانم حکیمه خدارحمی                                                                           تلفن داخلی : 108

 

  مسئول دفترمدیریت پرستاری مرکزآموزشی درمانی آنکولوژی امیر

  شرح وظایف مدیریت پرستاری

  نظارت مستمر بر عملکرد سوپروایزر های بخشهای مربوطه

  تقسیم کار و تفویض اختیارات به سوپروایزرهای مربوط

 گرفتن گزارش روزانه بخشها از سوپروایزرها

  نظارت از نحوه برنامه ریزی ، تقسیم کار ، استقرار نیرو در هر شیفت مذاکره حضوری با پرسنل بمنظور دریافت پیشنهادات

  راند ماهانه بخشها از نظر کیفیت کار ، آموزش پرسنل ، آموزش به بیماران و بررسی موارد ثبت شده

  شرکت فعال در جلسات با پرسنل ( بر اساس جدول گانت ) به منظور استفاده از اجرای مدیریت مشارکتی

 شرکت در جلسات سرپرستاران و سوپروایزرها جهت اعلام برنامه های دفتر پرستاری ، استفاده از مدیریت مشارکتی

 شرکت فعال در جلسات کمیته خرید ، تجهیزات بیمارستان بر اساس درخواست و نظرات سرپرستاران و سوپروایزرها

  شرکت فعال در جلسات ریاست و مدیریت بیمارستان

  شرکت در کمیته های مختلف بیمارستان اعلام نظرات امور پرستاری جهت ارتقاء کیفیت

 pdf.pngشرح وظایف پرستاری درقالب PDF

 

                                                                                                                                       back.pngصفحه اصلی

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-19 16:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ