خط تماس مستقیم:36323730


نام و نام خانوادگی:فرزانه خورموجی

سمت:سوپروایزور آموزشی

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

تلفن داخلی:107
نام و نام خانوادگی:منیژه قنبرپور

سمت:
سوپروایزور خطاو خطر و ایمنی

مدرک تحصیلی:
کارشناس پرستاری

تلفن داخلی:
107
نام و نام خانوادگی: ساناز عبدالرضاپور

سمت: مسئول
آموزش به بیمار

مدرک تحصیلی:
کارشناس پرستاری

تلفن داخلی:
583
نام و نام خانوادگی:سلیمی مهر انگیز

سمت:
سوپروایزورکنترل عفونت -دبیر کمیته بهران-رابط اعتبار بخشی

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

تلفن داخلی:
610
نام و نام خانوادگی:کبری قنبری

سمت:سوپروایزوربالینی

مدرک تحصیلی:
کارشناس پرستاری

تلفن داخلی:
108
نام و نام خانوادگی:نعیمه مخلصی

سمت:سوپروایزوربالینی

مدرک تحصیلی:
کارشناس پرستاری

تلفن داخلی:
108
نام و نام خانوادگی:رقیه حسینی

سمت:سوپروایزوربالینی

مدرک تحصیلی:
کارشناس پرستاری

تلفن داخلی:
108
نام و نام خانوادگی:شهرزاد رزمجویی

سمت:سوپروایزوربالینی

مدرک تحصیلی:
کارشناس ارشد روان شناسی

تلفن داخلی:
108

                                                                  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-26 12:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ