آقای محمد افتخاری                                                                                                 تلفن داخلی : 506 

  مسئول کارگزینی

  تهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال، ترميم حقوق ، مرخصي ، معذوريت و نظاير     
 
  رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام، تبديل وضع استخدامي، ترفيع 

 انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كاركنان 

  برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف كارگزيني

  اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدف هاي مورد نظر 

  تهيه ضوابط و دستور العمل هاي لازم

  مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل

  اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

وظايف سيستمي:

   همكاري لازم در اجراي برنامه هاي اعلام شده از طرف مديريت بيمارستان و دانشگاه علوم پزشكي 

   نظارت بر كار كاركنان تحت سرپرستي و ارزشيابي ساليانه آنهاو تدوين برنامه عملياتي ساليانه واحد 

  شركت در برنامه هاي مميزي و ارزيابي هاي داخلي و خارجي و اهتمام در رفع مغايرت ها

  انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
وظايف عمومي:
رعایت شئونات واخلاق اسلامی ، نظم و انضباط اداري
حفظ حريم خصوصي و اسرار بيماران و احترام به حقوق اساسي بيماران و تكريم بيماران و مراجعين

                                                                                                                                          back.png صفه اصلی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-28 21:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ