خانم ریحانه شاهین                                                                                          تلفن داخلی : 120

   مسئول مدارک پزشکی 

   شرح وظایف مسئول مدارک پزشکی

 
 وظايف اختصاصي:

 تنظيم پرونده براي كليه بيماران و شامل ثبت مشخصات در فرم هاي بخصوص 
محافظت وامنیت،سیستمهای ذخیره و بازیابی اطلاعات
 تنظيم اوراق ،شماره گذاري و بايگاني پرونده بيماران وامحاي آنهاپس ازطي دورةزماني تعيي نشده
 پیگیری واحیاي اطلاعات پرونده های مفقود شدهوآسيب دیده
اندكس بيماري ها ،اعمال جراحي بر اساس طبقه بندي بين الملل
 جمع آوري شاخص های بیمارستانی ومطابقت با استاندارد های ملی و ارائه گزارش ماهانه
 تهیه و تنظيم آمار روزانه ماهانه و ساليانه بيماران بستري ،مرخصي شدگان و فوت شده و گزارش به مقام مافوق

وظايف سيستمي:

 همكاري لازم در اجراي برنامه هاي اعلام شده از طرف مديريت بيمارستان و دانشگاه علوم پزشكي
 نظارت بر كار كاركنان تحت سرپرستي و ارزشيابي ساليانه آنها
 شركت در كميته هاي بهبود كيفيت،بحران و بلايا،اصلاح الگوي مصرف، اعتباربخشي ،اخلاق پزشكي 
 تدوين برنامه عملياتي ساليانه واحد در راستاي برنامه استراتژيك بيمارستان
 شركت در برنامه هاي مميزي و ارزيابي هاي داخلي و خارجي و اهتمام در رفع مغايرت هاي حاصل 
 كمك به توسعه بهبود در فعاليت هاي بيمارستان از طريق مشاركت در اقدام اصلاحي ، پيشگيرانه

وظايف عمومي:

 رعایت شئونات واخلاق اسلامی، نظم و انضباط اداري
 حفظ حريم خصوصي و اسرار بيماران و كاركنان و احترام به حقوق اساسي بيماران و تكريم بيماران و مراجعین 
 همكاري جهت آموزش دانشجويان و كارهاي تحقيقاتي كادر پزشكي و پيرا پزشكي

همکاری وهماهنگی با سایر واحد هاي بيمارستان زیر نظر مقام مافوق به منظور ارائه خدمات اثر بخش

                                                                                                                                                    back.pngصفحه اصلی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-28 21:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ