خانم دکتر منصوره شکری پور                                                                              تلفن داخلی : 622

 
 شرح وظایف کارشناس آزمایشگاه
   وظايف اختصاصي:

انجام اقدامات آزمايشگاهي مربوط به امتحان كامل ادرار و اندازه گيري قند و اوره خون
انجام ازمايش هاي آسيب شناسي و سيتولوژي
انجام آزمايش بر روي مواد اوليه دارويي و غذايي نظير تعيين مقدار و تشخيص ناخالصي ها با توجه به استانداردهاي موجود
نظارت و يا انجام آاقدامات آزمايشگاهي مربوط به شمارش باكتري،محصولات دارويي و غذايي ،تهيه محيط هاي كشت اختصاصي 
انجام آزمايش هاي مربوط به تعيين ميزان آلودگي هوا و ساير ازمايشات در آزمايشگاهاي اختصاصي بهداشت محيط
همكاري با كميته استاندارد ها به منظور استاندارد كردن روش هاي مختلف آزمايشگاهي .
انجام آزمايش مجدد بر روي موارد مشكوك و قرائت نتيجه آزمايش و اعلام پاسخ.
تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون وظايف محوله و ارائه آن به مسئول يا مسئولان مربوطه
 
  وظايف سيستمي:

همكاري لازم در اجراي برنامه هاي اعلام شده از طرف مديريت بيمارستان و دانشگاه علوم پزشكي
نظارت بر كار كاركنان تحت سرپرستي و ارزشيابي ساليانه آنها
شركت در كميته هاي بهبود كيفيت،بحران و بلايا،اصلاح الگوي مصرف اعتباربخشي و عهده دار بودن مسئوليت كميته طب و انتقال خون
تدوين برنامه عملياتي ساليانه واحد در راستاي برنامه استراتژيك بيمارستان
شركت در برنامه هاي مميزي و ارزيابي هاي داخلي و خارجي و اهتمام در رفع مغايرت هاي حاصل از ارزيابي ها و مميزي ها
كمك به توسعه بهبود در فعاليت هاي بيمارستان از طريق مشاركت در اقدام اصلاحي ، پيشگيرانه ، نظام مشاركت و ساير اقدامات بهبود
انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
  وظايف عمومي:
 رعایت شئونات واخلاق اسلامی ، نظم و انضباط اداري
حفظ حريم خصوصي و اسرار بيماران و احترام به حقوق اساسي بيماران و تكريم بيماران و مراجعين
همكاري جهت آموزش دانشجويان و كارهاي تحقيقاتي كادر پزشكي و پيرا پزشكي
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-28 21:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ