دکتر ایرج شجایی                                                                                                         تلفن داخلی : 102

 

  شرح وظایف مسئول فنی داروخانه
    وظايف اختصاصي:


      مطالعه و بررسي ثبات شكل دارويي با گذشت زمان

      مطالعه و بررسي قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت هاي مربوط به امور دارو و تهيه طرح ها و پيشنهادات 

        رسيدگي اوليه به مدارك ارائه شده جهت صدور پروانه هاوانجام امور فني و اداري تحت سرپرست مربوطه

       تهيه محلول هاي استاندارد وتعيين مقدار ناخالص مواد اوليه ،درخواست مواد اوليه جهت ساخت و ساز 

      همكاري جهت تهيه فهرست داروها و درخواست داروهاي مورد نياز اعم از اسپيسيالينه و ساخت و ساز و دقت

       رسيدگي و نظارت مستمر بر موجودي داروها و كنترل آنها از نظرتاريخ مصرف و دقت در نگهداري آنها 

        همراهي با گروه نظارت فني و عضويت در گروه هاي نظارت فني

      نظارت بر انبار دارويي از لحاظ چيدمان مناسب و ايمن و كنترل درجه يخچال دارويي به طور مرتب و حفاظت

        رسيدگي به درخواست هاي دارويي درمانگاه و بخش ها و تخصيص داروي مورد نياز آنها با توجه به سهميه 

      شركت در سمينارها و كنفرانس هاي بين المللي مربوط به دارو و همكاري در تهيه برنامه آموزشي

  وظايف سيستمي:

       همكاري لازم در اجراي برنامه هاي اعلام شده از طرف مديريت بيمارستان و دانشگاه علوم پزشكي

        شركت در كميته هاي بهبود كيفيت،بحران و بلايا،اصلاح الگوي مصرف اعتباربخشي بيمارستاني و كميته دارويي

        تدوين برنامه عملياتي ساليانه واحد در راستاي برنامه استراتژيك بيمارستان

        شركت در برنامه هاي مميزي و ارزيابي هاي داخلي و خارجي و اهتمام در رفع مغايرت هاي حاصل 

    كمك به توسعه بهبود در فعاليت هاي بيمارستان از طريق مشاركت در اقدام اصلاحي ، پيشگيرانه
  وظايف عمومي:

       رعایت شئونات واخلاق اسلامی ، نظم و انضباط اداري

  حفظحريمخصوصيواسراربيماران و احترام به حقوق اساسي بيماران و تكريم بيماران و مراجعين

      
همكاري جهت آموزش دانشجويان و كارهاي تحقيقاتي كادر پزشكي و پيرا پزشكي

  همکاری وهماهنگی با سایر واحد هاي بيمارستان زیر نظر مقام مافوق به منظور ارائه خدمات اثربخش

 

   
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-28 21:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ