آقای سید محمد رضا حسینی پویا                                                                       تلفن داخلی : 626 

 

  مسئول تغذیه

   شرح وظایف مسئول تغذیه

 
 وظايف اختصاصي:

      تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران مطابق با رژیم تنظیم شده طبق دستور پزشک   

كنترل ونظارت بر اصول كلي بهداشت با توجه به مقررات بيمارستان در واحد تغذيه
جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در زمینه رژیم درمانی جهت برنامه ریزی های آتی
نظارت بر توزیع غذا در بین بیماران توسط ترالي هايگرم خانه دارمخصوص توزیع غذا و بادمای مناسب
کنترل رعایت الزامات و استانداردهای و احدتوسط پیمانکارخارجی)درصورتی که برونسپاري صورتگرفته باشد(.
ارائه طرق مختلف پخت غذاها به افراد تحت سرپرستي به منظور حفظ خاصيت تغذيه اي مواد خوراكيها
تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی تغذيه جهت پرسنل ،بیماران و خانواده های آنها  
برآورد نیازهای تدارکاتی و تنظیم آمار ،صدور کارت ژتون برای پرسنل شامل ژتون رایگان و غیره
تنظیم گزارش کارکرد کمی و کیفی خدمات تغذیه ای ارائه شده به مسئولین
نظارت و سرپرستی مستقیم بر انبارهای مواد غذایی   
وظايف سيستمي:
همكاري لازم در اجراي برنامه هاي اعلام شده از طرف مديريت بيمارستان و دانشگاه علوم پزشكي
نظارت بر كار كاركنان تحت سرپرستي و ارزشيابي ساليانه آنها
شركت در كميته بهبود كيفيت،بحران و بلايا،اصلاح الگوي مصرف اعتبار بخشي و عهده دار بودن مسئوليت
تدوين برنامه عملياتي ساليانه واحد در راستاي برنامه استراتژيك بيمارستان
شركت در برنامه هاي مميزي و ارزيابي هاي داخلي و خارجي و اهتمام در رفع مغايرت هاي حاصل از ارزيابي
كمك به توسعه بهبود در فعاليت هاي بيمارستان از طريق مشاركت در اقدام اصلاحي ، پيشگيرانه
انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
وظايف عمومي:
رعایت شئونات واخلاق اسلامی، نظم و انضباط اداري
حفظ حريم خصوصي و اسرار بيماران و كاركنان و احترام به حقوق اساسي بيماران و تكريم بيماران
 
 
همکاری وهماهنگی با سایر واحد هاي بيمارستان زیر نظر مقام مافوق به منظور ارائه خدمات اثربخشی

                                                                                                                 back.pngصفحه اصلی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-28 21:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ