مهندس فرهاد ناطق                                                                                          تلفن داخلی : 111

  مسئول تجهیزات پزشکی

  شرح وظایف مسئول تجهیزات پزشکی

 نظارت بر نحوه نصب ، راه اندازی و آموزش تجهیزات پزشکی توسط شرکتهای مربوطه 

 آموزش مستمر نحوه استفاده صحیح از دستگاه به کاربران 

  نظارت بر صحت انجام سرویس ها و تعمیرات مورد تجهیزات پزشکی واحد 

 راند دوره ای بخشها و بررسی و پیگیری مشکلات موجود.

  ايجاد برنامة مکتوب سرویس ونگهداری دستگا هها از جمله نگهداری پیشگیرانه مطابق با ضوابط مدیریت نگهداشت ادارة کل  

  ايجاد برنامة کنترل کیفی تجهیزات پزشکی توسط شركت هاي دارای صلاحیت مورد تأیید ادارة کل تجهیزاتپزشکی  

  نصب برچسب تاریخ آخرین سرویس دورهاي انجام شده و تاریخ سرویس دوره اي بعدی بر روی تمام تجهیزات 

  اسقاط تجهیزات پزشکی مطابق با ضوابط ابلاغی ادارة کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع 

  آموزش فنی کاربران برای استفادة صحیح و ایمن دستگاه ها 

  بازبینی دستگاههایی که پس از انجام تعمیرات به واحد بازگردانده می شود 

  اقتصادسنجی و نظارت بر به روز بودن و افزایش بهره وری تجهیزات پزشکی

 نظارت بر نحوه نگهداری و استفاد ه از دستگاههای تجهیزات پزشکی در بخشهای مختلف در واحد 
                                                                                                                                               back.png
صفحه اصلی


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-28 21:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ