بهبود کیفیت

مسئول بهبودکیفیت : خانم الهام امین

تلفن داخلی 501 :

کارشناس اعتباربخشی: خانم الهام سلیمانی

مسئول بهبود کیفیت

شرح وظایف مسئول بهبود کیفیت

برنامه ریزی واجرای پایش مستمرومنظم واجرای بهبودکیفیت وارتقای ایمنی بیمار

پیگیری درخصوص ایجادنظام جامع مدیریت خطر

پیگیری درخصوص ایجادنظام گزارش دهی خطاهای پزشکی

پیگیری درخصوص ایجادنظام یادگیری وبه اشتراک گذاری درس های آموخته شده

پیگیری درخصوص نظام رسیدگی به شکایات ورضایت سنجی

انجام ممیزی بالینی بامشارکت صاحبان فرایند

شناسایی چالش هاومشکلات موجوددرمسیراجراوپیشرفت برنامه های بهبودکیفیت

پیگیری مصوبات کمیته حاکمیت بالینی بیمارستان

برنامه یزی وبرگزاری دوره های آموزشی درخصوص اصول واهداف ومباحث پیشرفته

ثبت ونگهداری مستندات اجرای برنامه

ارائه گزارشات مدون-به صورت ماهایانه-به معاونت درمان دانشگاه

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/20
تعداد بازدید:
27
بیمارستان آموزشی درمانی آنکولوژی امیر
آدرس: شیراز ، فرهنگ شهر ، ایستگاه 11 ، بیمارستان انکولوژی امیر
کدپستی: 7187915998 تلفکس: 36325655-071 تلفن: 4 - 36323532-071  ایمیل: amirhp@sums.ac.ir  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزشی و درمانی آنکولوژی امیر می باشد.
Powered by DorsaPortal