شماره های داخلی بیمارستان

 

 

۶۲۶

مسؤل تغذیه

۳۲۲-۳۲۴

زنان

محوطه

۶۱۰

مشاورتغذیه

۳۲۳-۳۲۵

مردان

۱۰۶

درب ورودی بیمارستان

۱۴۷

HISسوپروایزر

۳۱۰

دفترپرستاری

۲۳۰

مسؤل حفاظت فیزیکی

طبقه دوم ساختمان شماره ۲

۱۰۷-۱۰۸

دفترسوپروایزر

۵۵۶

بوفه

۱۱۹

تجهیزات پزشکی

۵۸۳

آموزش به بیمار

۵۵۴

انباردارویی

۱۱۸

درمانگاه بزرگسال

۳۳۳

کنترل عفونت

۶۱۸

اتاق خدمات

۵۱۶

روانشناسی

۳۳۲

سوپروایزرآموزشی

۵۵۲

(آمبولانس)نقلیه

۳۰۱

فن آوری اطلاعات-)IT(

طبقه سوم ساختمان شماره ۱

۱۳۵

مسؤل خدمات

طبقه سوم ساختمان شماره ۱

۴۲۳-۴۲۵

هماتولوژی

۱۱۰

مددکاری

۱۰۳

دفتر مدیریت

۴۲۲-۶۹۰

پیوند

۱۲۰

مسؤل مدارک پزشکی

۱۰۴

معاونت

۵۱۴

فلوبزرگسال

۵۵۱

بایگانی

۱۳۷

کارشناس مدیریت

   

۱۳۴

محک

۵۱۱

ریس حسابداری

طبقه چهارم ساختمان شماره ۱

۱۴۰

بنیادخیریه

۵۰۲

امورمالی

۱۵۰-۱۵۱

بزرگسال۳

زیرزمین ساختمان شماره ۱

۱۱۴

بیمه ودرآمد

۵۲۵

اتاق عمل

۶۰۱

CSR

۵۲۰

هزینه وترخیص

زیرزمین ساختمان شماره ۲

۶۲۵

سلف سرویس

۵۰۶

مسؤل کارگزینی

۱۲۹

آمار

۶۰۰-۶۰۳

تاسیسات

۱۲۸

دبیرخانه

۵۵۵

انبارمرکزی

۶۱۵

دندانپزشکی

۵۱۸

تدارکات

۱۱۱

مسؤل تاسیسات

۶۱۶

رادیولوژی- سونوگرافی

۱۳۰

امین اموال

۳۰۲

واحدنقلیه

۱۳۲

لاندری

۱۳۳

بیمه

۵۵۳

پاسخگویی مسایل شرعی

همکف ساختمان شماره ۱

۵۰۱

بهبود کیفیت

همکف ساختمان شماره ۲

۵۹۵

ترخیص

۶۸۶

حراست

۶۲۲-۶۱۲

آزمایشگاه

۱۱۲

پذیرش

طبقه سوم الحاقی ساختمان پزشکان

۶۱۴

بانک خون

۱۲۵-۱۲۶

اطلاعات

۱۳۸

کنفرانس

۶۱۳

پزشک آزمایشگاه

۱۲۲-۱۲۴

اتفاقات اطفال

۱۲۳

اساتید

۶۱۲

پذیرش آزمایشگاه

۱۱۵

تریاژ

۱۰۱

فلواطفال

۱۴۸

میکروب شناسی

۱۲۱-۱۳۱

اتفاقات بزرگسال

۱۳۶

متخصص اطفال

طبقه اول ساختمان شماره ۲

۱۰۲-۱۰۹

داروخانه

۴۰۱

اینترن های دانشگاه آزاد

۱۴۳

مسؤل درمانگاه

۱۴۵

اتاق دارویی

۵۰۸

رزیدنت اطفال

۱۳۹

درمانگاه اطفال

طبقه اول ساختمان شماره ۱

۵۱۰

آقایانGP

۱۴۱

سالن شیمی درمانی

۲۲۲-۲۲۴

اطفال ۱

۵۱۲

خانمهاGP

۶۱۰

بهداشت حرفه ای

۲۲۳-۲۲۵

اطفال ۲

۱۴۹

رزیدنت داخلی

۱۰۵

بهداشت محیط

طبقه دوم ساختمان شماره ۱