فناوری اطلاعات

 

 

مسئول واحد: مهندس بهروز فاضلی

مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه 

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۳۰۱

مکان: ساختمان شماره ۲- طبقه دوم

 

 

کارشناس واحد: مهندس علی تاج‌بخش

مدرک: کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات 

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۳۰۱

مکان: ساختمان شماره ۲- طبقه دوم

 

 

 

شرح وظایف:

 

-پیگیری امور مربوط به فناوری اطلاعات بیمارستان از طریق ارتباط با واحدهای ذیربط دانشگاه

-انجام کارشناسی امور مربوط به رایانه و ارائه گزارش به کمیته خرید و مدیریت بیمارستان

-نظارت و به روز رسانی وب سایت بیمارستان

-پیگیری مشکلات مربوط به شبکه بیمارستان

-نظارت و تایید خرید قطعات رایانه

-نظارت بر نحوه ورود و خروج تجهیزات شبکه و رایانه از بیمارستان

-کارشناسی و پیگیری راه اندازی و نصب نرم افزارهای بیمارستانی

-نظارت بر فعالیت شرکت های پیمانکار سخت افزار و شبکه

-نظارت بر فعالیت شرکت های پشتیبان نرم افزاری

-حضور فعال در جلسات مربوط به فعالیت های فناوری اطلاعات و سایر جلسات مورد نظر مدیریت بیمارستان

-ایجاد هماهنگی متقابل بین واحدهای تحت سرپرستی