بهبود کیفیت

 

 

مسئول واحد: الهام امین

مدرک: کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۵۰۱

مکان: ساختمان شماره ۲- طبقه سوم

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

-تدوین برنامه استراتژیک با همکاری مدیران میانی

- همکاری با واحدها در نوشتن برنامه عملیاتی

- طراحی و پایش برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

- تدوین و اجرای خط مشی ها، روش های اجرایی و دستورالعمل های بیمارستان یا هماهنگی ذینفعان

- نظارت بر کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات برگزاری و اجرا