تدارکات

 

 

 

مسئول واحد: مهدی فراحی

مدرک: کارشناس حسابداری

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۵۱۸

مکان: ساختمان شماره ۲- طبقه دوم

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

- نظارت بر امور تدارکات وانبار ها

- رابط بین بیمارستان با مدیریت خدمات پشتیبانی

- نظارت بر امور قرارداد ها

- دبیر کمیته خرید بیمارستان

- نظارت بر اقلام مورد نیاز مرکز

- انجام امور زیر نظر مدیر مرکز