آموزش

 

 

مسئول واحد: مرضیه محبی

مدرک: کارشناسی ارشد پرستاری

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۳۳۲

مکان: ساختمان شماره ۱- طبقه دوم