میز خدمت الکترونیکی

 

 

 > آموزش سیستم HIS                                                                          خدمات ورزشی                                                     > وب کنفرانس معاونت درمان
 > کتابچه راهنمای بیمار ترخیصی                                                           خدمات رفاهی                                                       > وب کنفرانس معاونت غذا و دارو
 > آموزش ارسال و ثبت پیشنهادات                                                         آموزش ضمن خدمت                                              > وب کنفرانس معاونت توسعه
 > حضور و غیاب و مرخصی                                                                   پست الکترونیک                                                    > وب کنفرانس معاونت بهداشتی
 > احکام                                                                                            اطلاعات اشتراک اینترنت                                         > وب کنفرانس معاونت آموزشی
 > بیمه تکمیلی                                                                                   > خرید حجم اینترنت                                                  > وب کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات
 > فیش حقوقی                                                                                   > تغییر رمز اشتراک اینترنت                                       > وب کنفرانس مدیریت منابع انسانی