پست سازمانی  نام و نام خانوادگی   داخلی
 رئیس بیمارستان  دکتر علی امانتی  ۱۰۳
 معاون آموزشی  رضا وجدانی  ۱۰۳
 مدیر بیمارستان   مهندس حمید رضا بدیعی  ۱۰۳
مدیر پرستاری  طوبی کوشکی  ۳۱۰ 
 مسئول حراست  مهدی کریمی  ۱۱۶
 مسئول بهبود کیفیت  الهام امین  ۵۰۱
 دبیر کمیته اخلاق   منصوره حسینی  ۱۴۴
 مسئول مددکاری و حقوق گیرنده خدمت  فاطمه یونس پور  ۱۱۰
 مسئول رسیدگی به شکایات  فاطمه یونس پور  ۱۱۰
 مسئول عفاف و حجاب  فاطمه یونس پور  ۱۱۰
 پزشک کمیته  خانم دکتر حیدری  
 مسئول حقوقی  سید مصطفی مکارمیان  ۲۱۹