قوانین و مقررات بیمارستان

 

 

 

  ازبه همراه آوردن کودکان زیر۱۳ سال به محیط بیمارستان جداخودداری فرمایید.

 حتی المکان ازحضور در بیمارستان وبخش های بستری درساعات خارج ازملاقات بپرهیزید

بخش اطفال ملاقات ندارد !!!

 جهت رفاه حال بیماران درکوتاهترین زمان ممکن ،پس ازملاقات محل بیمارستان راترک فرمایید

  جهت جلوگیری ازانتقال عفونت به خود و بیماران قبل و بعدازملاقات دست های خودرا بشویید

 به منظور کنترل آلودگی صوتی در محیط بیمارستان ،گوشی همراه خود را در حالت سکوت قراردهید

   از به همراه آوردن میوه هایی مثل هندوانه ،طالبی و ... به بخشهای بستری خودداری فرمایید

  لطفا مراقب وسایل و اشیاء خود بوده و از آوردن وسایل گرانقیمت و مبلغ زیاد پول جدا خودداری فرمایید

 خواهشمنداست از وسایل و امکانات بیمارستان مراقبت لازم را بعمل آورده و استفاده مفید و مناسب بنمایید

  به منظور رعایت اصول کنترل عفونت ،از آوردن گل طبیعی خودداری نمایید

  از آوردن وسایل اضافی مانند پتو ،فلاسک و .. خودداری نمایید

  ساعت ملاقات از۲:۳۰ الی ۴ می باشد