بهداشت حرفه ای

 

 

 

مسئول واحد: حسن ایزدی

مدرک: کارشناس بهداشت حرفه ای

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۴۱۹

مکان: ساختمان شماره ۲- طبقه دوم

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

-تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

-پیگیری مصوبات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تا حصول نتیجه

-تلاش در جهت حفظ و ارتقاء سلامت جسمی و روحی کارکنان

-ارزیابی ریسک مخاطرات شغلی در بخش / واحدهای بیمارستان

-شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

-برچسب گذاری ظروف مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلول های شیمیایی

-ثبت آمار حوادث در بخش / واحدهای بیمارستان

-همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتباربخشی و سایر امور مربوطه