ریاست

 

 

                                                    

 

رئیس بیمارستان: دکتر علی امانتی

فوق تخصص عفونی اطفال عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

شماره تماس: ۳۶۳۲۲۳۰۶۷

مکان: ساختمان شماره 2- ریاست