امور قراردادها

 

 

مسئول واحد: اعظم شیرمرد زاده

مدرک: کاردان حسابداری

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۱۱۴

مکان: ساختمان شماره ۲- طبقه سوم

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

-تنظیم امور مربوط به قراردادها

-نظارت، ثبت و کنترل اموال بیمارستان