معاونت درمان

 

 

                                                  

 

معاونت درمان بیمارستان: دکتر ابوالفضل خلفی نژاد

 

 

شماره تماس: ۳۶۳۲۲۳۰۶۷

مکان: ساختمان شماره 2- ریاست