مدیریت

 

 

                                                    

 

 مدیر بیمارستان: مهندس حمید رضا بدیعی

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 شماره تماس: ۳۶۳۲۳۰۶۷ – فاکس: ۳۶۳۲۵۶۵۵ - ۰۷۱

 مکان: ساختمان ۲ – مدیریت

 

 

سوابق اجرایی:

مدیر بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا کوار از سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲

مدیر اجرایی شبکه بهداشت و درمان کوار از سال ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۲

بازرس ویژه معاونت  توسعه از سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰

مسئول انبارهای استان از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸