آدرس : شیراز - فرهنگ شهر - ایستگاه ۱۱ - بیمارستان آنکولوژی امیر کدپستی:۷۱۸۷۹۱۵۹۹۸

 

 تلفن گویا : ۴ - ۳۶۳۲۳۵۳۲

 

صندوق پستی : amirhp@sums.ac.ir 

 

 فاکس : ۳۶۳۲۵۶۵۵