معاونت پژوهشی

 

 

                                                    

 

معاونت پژوهشی بیمارستان: دکتر حسین مولوی

 

شماره تماس: ۳۶۳۲۲۳۰۶۷

مکان: ساختمان شماره 2- ریاست