امین اموال

 

 

مسئول واحد: حسین محمودی

مدرک: کارشناس حسابداری 

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۱۳۰

مکان: ساختمان شماره ۲- طبقه سوم

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

-مسئولیت پذیری و حفظ و حراست از اموال دولتی با کنترل مستمر ورعایت اصل امانتداری واستفاده بهینه از اموال تحت ابواب جمعی.
-نظارت برحسن  استفاده اموال توسط کارکنان و گزارش موارد استفاده نامناسب اموال به اداره حسابداری مدیریت دانشگاه و مقامات مافوق.

- صورت برداری وپلاک گذاری تمامی دارایی های در حال بهره برداری ، بر اساس مشاهدات عینی.

 -تهیه وتنظیم فرم تحویل وتحول.

 -پلاک کوبی ( الصاق برچسب ) به اموال.

 -تهیه دفاتر اموال وثبت اقلام در دفاتر به استناد لیست تایید شده رسیده و فرستاده.

 -ارسال گزارش اموال مسروقه به مقامات مافوق، و پیگیری امور مربوطه تا حصول نتیجه.