آدرس

 

 

  آدرس :شیراز - فرهنگ شهر - ایستگاه ۱۱ - بیمارستان آنکولوژی امیر کدپستی:۷۱۸۷۹۱۵۹۹۸

 

 تلفن گویا : ۴ - ۳۶۳۲۳۵۳۲

   صندوق پستی : amirhp@sums.ac.ir         
      فاکس : ۳۶۳۲۵۶۵۵
     نقشه جغرافیای