بخش های بزرگسال روز های دوشنبه و جمعه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
 
     بخش های اطفال ملاقات ممنوع می باشند