امور مالی

 

 

مسئول واحد: محمد مهدی نصیری

مدرک: کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۵۱۱

مکان: ساختمان شماره ۲- طبقه سوم

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

-تهیه و تدوین صورت های مالی واحد و نظارت مستمر بر عملیات امور مالی

-تطبیق کلیه پرداخت ها با قوانین و آئین نامه ها و مقررات حاکم بر دانشگاه

-ارسال به موقع صورت های مالی و سایر گزارشات مدیریتی مورد لزوم به امور مالی

-پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمد واحد

-اجرای کدینگ و سرفصل های اعلام شده امور مالی

-حفظ، شناسایی و نگهداری حساب اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارایی های واحد

-اجرای عملیات مالی و تامین اعتبار کلیه پرداخت ها در چهارچوب بودجه ابلاغی تخصیصی

-گزرا ش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف مقررات قبل از پرداخت