بهداشت محیط

 

 

 

مسئول واحد: علی محمد گراوند

مدرک: کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۱۰۵

مکان: ساختمان شماره ۲- طبقه اول

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

-شناخت، دسته بندی و تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشت محیط بیمارستان

-تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیط به مسئولین ذیربط بیمارستان و پیگیری رفع نواقص