تأسیسات

 

 

مسئول واحد: مهندس محمد حسین رجبی

مدرک: کارشناسی تاسیسات

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۱۱۱

مکان: ساختمان شماره ۲- طبقه دوم

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

-کارشناس و ناظر تاسیسات