مدارک پزشکی

 

 

مسئول واحد: لیلا امین

مدرک: کارشناس مدارک پزشکی

شماره تماس: ۴-۳۶۳۲۳۵۳۲۰۷۱ داخلی ۱۲۰

مکان: ساختمان شماره ۳- طبقه اول

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

-کنترل پرونده های بستری قبل از تحویل به واحد ترخیص

-بایگانی مدارک پزشکی پس از ترخیص بیمار

-ارائه مدارک پزشکی به متقاضیان

-نظارت بر کدگذاری بیماری ها بر اساس طبقه بندی بین المللی

-نظارت بر کدگذاری اعمال جراحی بر اساس طبقه بندی اعمال جراحی

-بررسی و تحقیق درباره بهبود فرم های مدارک پزشکی، روش کار

-کنترل و نظارت بر انجام امور بایگانبی پرونده های بیماران

-نظارت بر وظایف کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی

-انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق