معاونت آموزشی

 

 

                                                    

 

معاونت آموزشی بیمارستان: دکتر هادی متقی پیشه

 

شماره تماس: ۳۶۳۲۲۳۰۶۷

مکان: ساختمان شماره 2- ریاست