• 1403/01/28
  • - تعداد بازدید: 232
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه
بیمه عمر و حوادث کارکنان شاغل و بازنشسته

بیمه عمر و حوادث کارکنان شاغل و بازنشسته

     به آگاهی می رساند، پس از برگزاری مناقصه عمومی بیمه عمر و حوادث کارکنان شاغل و بازنشسته دانشگاه، شرکت بیمه ایران به عنوان شرکت بیمه گر در سال 1403 انتخاب گردید. بدینوسیله مراتب مشروحه زیر در خصوص شرایط و مزایای بیمه مذکور جهت اطلاع رسانی به همکاران محترم اعلام می گردد:

 

1- کلیه کارکنان شاغل (رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی، دستیار، پزشک خانواده روستایی و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه) و بازنشستگان دانشگاه، از تاریخ 01 / 01 / 1403 و به مدت یکسال تحت پوشش بیمه عمر و حوادث شرکت بیمه ایران قرار خواهند گرفت.

 

2- غرامت فوت (بیمه عمر) کارکنان شاغل در سال 1403 مبلغ 2000000000 ریال (دویست میلیون تومان) و بازنشستگان مبلغ 400000000 ریال (چهل میلیون تومان) (بدون در نظر گرفتن شرط سنی)  می باشد و در صورت فوت کارمند، شرکت بیمه ایران موظف است مبلغ مربوطه را پس از ارائه مستندات لازم دال بر فوت متوفی پرداخت نماید.

 

3- مبلغ حق بیمه سالیانه شاغلین در سال 1403، 1800000 ریال (یکصد و هشتاد هزار تومان) و مبلغ حق بیمه سالیانه بازنشستگان در سال 1403، 2822000 ریال (دویست و هشتاد و دو هزار و دویست تومان) می باشد که در فیش حقوقی اسفند 1402 و بابت کل سال 1403، علی الحساب مبلغ 850000 ریال (هشتاد و پنج هزار تومان) کسر شده است. پس از تعیین سهم سازمان در اردیبهشت 1403 مابالتفاوت مبلغ کسر خواهد شد. مبلغ سهم سازمان در سال 1402، 712800 ریال (هفتاد و یک هزار و دویست و هشتاد تومان) بوده است.

 

4- کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته که تحت پوشش بیمه عمر قراردارند همزمان مشمول قرارداد بیمه حوادث نیز خواهند بود.

 

5- در صورت فوت کارمند شاغل (ناشی از حادثه) در محل کار و یا خارج از محل کار و تمام ساعات شبانه روز، شرکت بیمه ایران موظف است علاوه بر پرداخت بیمه عمر (2000000000 ریال)، مبلغ 500000000 ریال بابت بیمه حوادث و در صورت فوت بازنشسته ناشی از حادثه مبلغ 100000000 ریال در وجه وراث قانونی مندرج در فرم انحصار وراثت پرداخت نماید.

 

6- چنانچه بیمه شده شاغل در اثر سوانح غیرمترقبه و غیرعمد دچار نقص عضو در یک یا چند عضو بدن گردد پس از تأیید پزشک معتمد بیمه ایران و تعیین درصد نقص عضو، درصدی از مبلغ 500000000 ریال و جهت بازنشستگان، درصدی از 100000000 ریال پرداخت خواهد شد.

 

نکات مهم:

 

الف- آن دسته از کارکنانی که در اسفند 1402 در مرخصی بدون حقوق یا مرخصی استعلاجی بسر می برند تنها در صورت واریز  سالیانه حق بیمه عمر و حوادث سال 1403 مشمول تعهدات شرکت بیمه گر قرار خواهند داشت. جهت این موضوع کارکنان مذکور می بایست ضمن مراجعه به اداره رفاه دانشگاه و دریافت شماره حساب ضمن واریز مبلغ حق بیمه ، نسبت به تحویل فیش واریزی به این اداره اقدام نمایند.

 

ب- در صورت بروز حادثه منجر به نقص عضو می بایست بیمه شده پس از پایان معالجات و دریافت گواهی اتمام معالجات، مدارک مربوطه که شامل کپی حکم، فیش حقوقی، کپی شناسنامه، گزارش سانحه و نامه خاتمه معالجات جهت معرفی به بیمه ایران می باشد را به اداره رفاه دانشگاه ارائه دهد.

 

ج- در صورت فوت کارمند مدارک زیر جهت پرداخت غرامت فوت (بیمه عمر و حوادث) می بایست تحویل اداره رفاه دانشگاه شود.

 

- کپی شناسنامه متوفی ، کلیه صفحات با مهر فوت شد (برابر اصل)

- کپی کارت ملی متوفی (پشت و رو)

- کپی رسید ابطال دفترچه بیمه متوفی

- کپی رونوشت وفات از ثبت احوال (برابر با اصل)

- گواهی فوت از پزشک معالج با ذکر علت فوت (برا بر با اصل)

- فیش حقوقی یک ماه قبل از فوت

- حکم کارگزینی یا بازنشستگی سال فوت

 

در صورت تصادف منجر به فوت، ارائه صورتجلسه اولیه پاسگاه و کروکی افسر کاردان فنی (کپی برابر با اصل) الزامی می باشد.

 

د- چنانچه تاکنون کارکنان آن واحد نسبت به تکمیل فرم وصیت بیمه عمر (پیوست) اقدام ننموده اند، می توانند ضمن تکمیل فرم مذکور نسبت به تعیین وراث قانونی خود اقدام نموده و پس از تکمیل و تأیید مدیر واحد خود و از طریق امور اداری و به صورت محرمانه به مدیریت حراست دانشگاه ارسال نمایند. قابل ذکر است؛ نگهداری فرم وصیت بیمه عمر بر روی پرونده کارگزینی افراد فاقد اعتبار می باشد.

  • گروه خبری : اطلاعیه
  • کد خبری : 99386
کلیدواژه